GARBĖS TEISMAS

Garbės teismas sprendžia tarp Korporacijos narių kilusius nesusipratimus, kurie yra susiję su garbe ir profesine etika. Jis gali nuspręsti išteisinti, viešai papeikti ar pasiūlyti pašalinti narį visuotinio suvažiavimo metu. Korporacijos garbės teismas yra renkamas 1-erių metų kadencijai.

Šiuo metu garbės teismą sudaro 2020m. Visuotinio susirinkimo metu išrinkti korporacijos nariai:

fil! Raimonda Bykovaitė-Stankevičienė,

fil! Gertrūda Rudaitytė,

fil! Antanas Naujokaitis.